Prihláška na Výtvarku pre deti

Elektronická prihláška na záujmový krúžok - výtvarka pre deti

 • Zadajte meno a priezvisko dieťaťa, ktoré chcete prihlásiť na výtvarný krúžok.
 • Zadajte prosím dátum narodenia dieťaťa, ktoré chcete prihlásiť na výtvarný krúžok.
  DD dot MM dot YYYY
 • Zadajte priezvisko a meno zákonného zástupcu alebo priezvisko rodiča dieťaťa, ktoré chcete prihlásiť na výtvarný krúžok.
 • Zadajte adresu trvalého pobytu zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Zadajte telefónne číslo zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Zadajte alternatívne telefónne číslo zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Zadajte e-mail zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Napíšte vaše požiadavky na nás, alebo informácie o deťoch, ako napr. zdravotné obmedzenia, stravovanie alebo iné.
 • OZ Okáčik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály). V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby OZ Okáčik, Dr. Janského 9, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 37949390, (prevádzkovateľ) spracovával a zverejňoval videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb , ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov, ponukové listy , web ponuka).
 • Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, ako aj osobných údajov mojej dcéry/syna alebo osôb zverených mi do opatery, ktorých som zákonný zástupca v OZ Okáčik. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účel detského tábora organizovaného OZ Okáčik a propagačné účely (web, tlačové materiály).