Odborná prax študentov (archív)

Naše združenie má uzatvorenú dohodu o spolupráci s viacerými významnými inštitúciami napr. Univerzita Mateja Bella – Katedra sociálnej práce v Banskej Bystrici. Mladým študentom tak dávame príležitosť poznať svet detí, mládeže, lepšie mu rozumieť a chápať zmysel integrácie a inklúzie. Sme presvedčení, že takáto forma súčinnosti teórie s praxou je tá najvhodnejšia alternatíva, aby budúci odborníci prostredníctvom metód sociálnej práce, vedeli čo najlepšie pomôcť tejto cieľovej skupine ľudí.

Odborná prax študentov vysokých škôl v roku 2016

Odborna prax studentov

Súčinnosť praxe (študent v roli pozorovateľa, klienta, vedúceho skupiny).

Tento typ programu dosahuje najlepšie výsledky v prípade, že študent zároveň popri praxi spolupracuje a zúčastňuje sa sociálnych terénnych aktivít – rekondično-integračných pobytov, ktoré ho povzbudzujú k praktickému uplatneniu získaných teoretických vedomostí a zručností a vedia mu zabezpečiť cvičné alebo reálne pracovné pohovory v čase realizácie pobytu.

Hodnotenie pobytu a účasti študenta

Na konci pobytu sa hodnotí kreatívna časť, ktorá sa skladá z:

 • priameho kontaktu s cieľovou skupinovou znevýhodnených detí, mládeže, rodičov,
 • navrhovania riešení a plánu sociálnej terapie,
 • aktívneho zapájania sa do skupinovej práce, možnosti prezentovať aj alternatívne /doplnkové/metódy sociálnej práce v praxi /napr. arteterapia – po zaškolení pracovníkom združenia/
 • tvorby poznámok počas pobytu – ukončenie terapeutickej práce s klientom.
 • spätnej väzby od sprievodcu praxe, iných ľudí, členov rodín, overenia, testovania vlastných schopností, budovania vlastnej sebadôvery.

Profil pracoviska pre výkon praxe študenta

Cieľová skupina: cieľovou skupinou sú deti a rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť, samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.

Ciele práce: cieľom je podpora sociálnej inklúzie osôb a rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Analýza a špecifiká pomoci rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou. Sociálna evidencia, vyskúšanie si a osvojenie v praxi jednotlivých metód sociálnej práce, odborné sociálne poradenstvo zamerané na rozvoj schopností dieťaťa.

Metódy práce s klientom

 • pozorovanie,
 • rozhovor,
 • terénna sociálna práca s rodinou,
 • poradenstvo,
 • terapia hrou,
 • výchovné metódy /cvičenie, navykanie, nácvik, výchova príkladom, motivácia/,
 • vzdelávacie aktivity pre deti aj dospelú klientelu.

Ponuka práce pre študenta na praxi

 • osvojiť si a vyskúšať v praxi jednotlivé metódy sociálnej práce,
 • osvojiť si výchovné prístupy k deťom – príprava a realizácia sociálnej terapie,
 • realizácia terénnej sociálnej práce,
 • možnosť konzultácií s odborníkmi,
 • získanie skúseností s uplatňovaním legislatívy v praxi.

Špecifické požiadavky na študenta na praxi

Diskrétnosť, empatia, flexibilita, samostatný a tvorivý prístup, profesionalita, trpezlivosť.

Kapacita študentov na 1 deň

1 osoba na jeden deň (sociálna práca, vychovávateľ)

 

Štatutárny zástupca
Ľubica Mokrošová