Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia OKÁČIK

I. Úvodné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je OKÁČIK. Je združením detí a mladých ľudí bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a náboženského vyznania. Sídlom občianskeho združenia OKÁČIK je ul. Dr. Jánskeho 9, 965 01 Žiar nad Hronom.

II. Činnosť združenia

Občianske združenie OKÁČIK vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov, v súlade s princípmi humanity a demokracie, všestranne spolupracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami, vládnymi a nevládnymi inštitúciami, verejnosťou v Slovenskej republike a zahraničí. Predmetom činnosti občianskeho združenia OKÁČIK je organizovanie voľnočasových aktivít pre školopovinnú mládež, rozvoj kolektívnych foriem práce a vzdelávanie, rozvoj duchovných hodnôt, ľudských práv, výchova zodpovednosti k životu, prekonávanie rasových bariér, podpora aktivít pre handicapované deti. Organizovanie charitatívnych projektov pre deti z detských domovov a telesne postihnuté deti z DSS (domovov sociálnych služieb) a ich včlenenie medzi zdravú populáciu, podpora aktivít pre sociálne znevýhodnené deti a mládež.

III. Členstvo

1. Členom sa stáva každý mladý človek, ktorý súhlasí so Stanovami a programovými dokumentmi občianskeho združenia OKÁČIK 2. Členstvo vzniká zapísaním do zoznamu členov. 3. Členstvo zaniká: a) Dobrovoľným vzdaním sa a následným výmazom zo zoznamu členov b) Vylúčením, pričom sa zaplatené členské poplatky nevracajú, najmä ak by ďalšie zotrvanie člena v združení bolo v rozpore s jeho cieľmi, poslaním organizácie, ak si člen neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, stanov, rozhodnutí orgánov združenia a jeho vnútorných predpisov. 4. Člen má právo: a) využívať zariadenia občianskeho združenia OKÁČIK a poskytované výhody b) voliť a byť volený c) osobne sa zúčastniť rokovaní, ak je rokované o jeho osobe d) žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov občianskeho združenia OKÁČIK , slobodne sa vyjadrovať k činnosti, jeho orgánov a členov, podávať návrhy, doporučenia a v zákonnej lehote obdržať odpoveď 5. Člen je povinný: a) prispievať podľa svojich schopností a možností k dobrému menu a prosperite organizácie b) chrániť záujmy a majetok občianskeho združenia OKÁČIK c) pomáhať ostatným členom a naplňovať spoločné rozhodnutia

IV. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú: • Valné zhromaždenie • Rada • Revízor 2. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. Všetky ostatné orgány sú nim volené.

V. Hospodárenie

1. Občianske združenie OKÁČIK vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, Stanovami, programovými dokumentmi a Zásadami pre hospodárenie občianskeho združenia OKÁČIK. 2. Príjmy občianskeho združenia OKÁČIK tvoria: a) členské príspevky b) dary, dotácie a iné príspevky c) príjmy za predaj členských kariet d) príjmy z vlastnej činnosti 3. Občianske združenie OKÁČIK je samosprávny subjekt a podlieha revíznej a kontrolnej činnosti, ktorá sa vykonáva v súlade so všeobecne platnými záväznými predpismi

VI. Rozhodovanie

1. Hlavnými zásadami práce v rámci občianske združenie OKÁČIK sú: – kolektívne rozhodovanie, – osobná zodpovednosť členov združenia 2. K podpisovaniu dokumentov, písomností a listín združenia sú oprávnení predseda a ním poverená osoba v plnom rozsahu samostatne.

VII. Zánik združenia

1. Občianske združenie OKÁČIK môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným občianskym združením, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 2. Pri zániku občianske združenie OKÁČIK sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený radou združenia podľa príslušných zákonov.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Symbolom občianskeho združenia OKÁČIK je logo. 2. Tieto stanovy vypracoval prípravný výbor združenia a akékoľvek zmeny stanov je možné vykonať iba po schválení Valným zhromaždením. 3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.  

Ministerstvo vnútra SR, dňa 29. 10. 2003, pod č. VVS/1-900/90-22626