Poradenstvo

Odborníci vám pomôžu riešiť a zvládať rôzne situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť najmä deti a mládež so zdravotným znevýhodnením. Sprostredkúvame služby psychológa, špeciálneho pedagóga, poradenské pre rodičov.

Sme tu pre vás...

V spolupráci s CŠPP v Novej Bani, sprostredkúvame špeciálno – pedagogické služby pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami od raného veku. Na konzultácie s odborníkmi z CŠPP sa môžete objednať na t. č. +421 905 212 803. 

Máte dieťa s poruchou reči? Pomôžu vám aj na novootvorenej  základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Najväčší význam pre odstraňovanie /eliminovanie/ jazykových ťažkostí má prípravný ročník. Ten môžu navštevovať len žiaci s odporúčaným pokračovaním predprimárneho vzdelávania. Kontakt: +421 903 867 142, drahoslavapsenakova@gmail.com.

Stretnutie našej predsedníčky Ľubice Mokrošovej s riaditeľkou Špeciálnej školy v Novej Bani PaedDr. Karin Gažiovou, na ktorom hľadajú najvhodnejšie formy spolupráce.

V spolupráci s odborníkmi a na základe skúsenosti hľadáme čo najrýchlejšie riešenia ako pomôcť deťom s ADHD/ADD, ktoré majú problémy s hyperaktivitou tiež poruchou pozornosti a správania. Často sú rozptýlené a nepozorné. Pokračujeme v programe „Haló, kto tam?“ s inovatívnymi prvkami, ktorý je zameraný na pomoc rodinám s deťmi s ADHD. Hyperaktívne dieťa je problém v škole, skupine, keďže svojim správaním narúša kontinuitu skupiny. Problémy sa dajú odbúrať správnou motiváciou a hravou formou toho vieme veľa zvládnuť.